Rok 2011

W 2011 roku Fundacja założyła Ogród Terapeutyczno–Rekreacyjny dla dzieci niepełnosprawnych i przeprowadziła wiele szkoleń dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Fundacja prowadzi również program dożywiania dzieci biorących udział w terapii w CREdD. W 2011 roku Fundacja nawiązała współpracę…

Rok 2010

W 2010 roku CREdD prowadziło stałą kompleksową terapię 358 dzieciom udzielając w ciągu roku 15500 porad. Ten rok to również ciągłe prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz dzieci chorych i ubogich, w którą włączyła się Arcyksiężna Maria Krystyna Habsburg przekazując…

Rok 2008

Na koniec roku CREdD zatrudniało 38 specjalistów, którzy obejmowali swą terapią 152 dzieci i rozpoczęło współpracę międzynarodowej z ośrodkami rehabilitacyjnymi ze Szwecji i Turcji.

Lata 2006-2007

Powiększenie bazy rehabilitacyjnej i edukacyjnej Centrum. Nieustanne szkolenie pracowników i rodziców. Działania integracyjne z uwzględnieniem szkół z terenu powiatu żywieckiego. Terapia sztuką (arteterapia).

1 lipca 2005

1 lipca 2005 r. otwarto Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla Dzieci (CREdD) w Żywcu. Pracę w nim znalazło wówczas 25 specjalistów z dziedziny fizjoterapii, pedagogiki specjalnej, logopedii, psychologii oraz lekarzy. Stałą opieką objęto 75 dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

Lata 2003-2004

Przejęto dzierżawę od władz samorządowych zrujnowanego budynku po koszarach wojskowych w których rozpoczęliśmy  remont i adaptację na potrzeby Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla Dzieci. Remont prowadzono przy wsparciu funduszy europejskich oraz ONZ. Arcyksiężna Maria Krystyna Habsburg oraz Ojciec Grzegorz…

Lata 1998-2003

Pomoc rzeczowa dla dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich oraz rodzinnych domów dziecka. Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych poprzez m.in. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych – w sumie wzięło w nich udział ponad 300 dzieci. Działalność szkoleniowa dla opiekunów…