Regulamin sklepu

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM BONIMED

Sklep BONIMED, dostępny pod adresem www.bonimed.pl, prowadzony jest przez firmę:

Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED – Krzysztof Błecha, 34-300 Żywiec, ul. Stawowa 23, NIP 553-000-04-30.


WARUNKI  OGÓLNE

 1. Sklep Bonimed prowadzi całodobową sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internetowej przez stronę www.bonimed.pl.
 2. Zakupów w sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Producentem produktów oferowanych w Sklepie BONIMED jest Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED Krzysztof Błecha. Produkty są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek  zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Ceny podane w Sklepie BONIMED są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub faktura VAT (do wyboru w opcjach sklepu).
 5. Zamówione produkty dostarczane są na terenie kraju i zagranicę za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez firmę na stronie sklepu internetowego. 
 2. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 3. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. 
 4. Wysyłka zamówionych produktów następuje najpóźniej do dwóch dni roboczych, licząc od dnia następnego od złożenia zamówienia.
 5. Termin dostawy paczki z zamówionymi produktami zależny jest od Poczty Polskiej S.A. Standardowy termin wynosi do 7 dni roboczych. Firma Bonimed nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem Poczty Polskiej.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia przez firmę BONIMED, firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.  

PŁATNOŚCI

 1. Po złożeniu zamówienia w Sklepie BONIMED kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówione produkty („zamówienie z obowiązkiem zapłaty”). 
 2. Przyjmowane są  następujące formy płatności:

 • przy odbiorze przesyłki – zapłata pracownikowi Poczty Polskiej S.A. (płatność za pobraniem) – usługa dostępna wyłącznie na terenie Polski,
 • płatność za pomocą systemu PayPal (płatność kartą kredytową),  – zgodnie z zasadami systemu obsługującego serwis PayPal, 
 • W przypadku płatności zagraniczną kartą kredytową, kwota do zapłaty może się nieznacznie różnić od umieszczonej na bonimed.pl/sklep/, co wynika z przelicznika kursu walut.
 • Przelewy24 (PayPro).

 1. W przypadku dokonania płatności w systemach PayPal i Przelewy24 wysyłka zamówionych produktów nastąpi po wpłynięciu opłaty za zamówienie.
 2. Złożone zamówienie z formą płatności PayPal i Przelewy24 nie zapłacone w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia jest po upływie tego terminu anulowane. 
 3. Przy zamówieniu  produktów o wartości poniżej 200 zł koszt wysyłki pokrywa kupujący. Przy zamówieniu powyżej 200 zł koszt wysyłki pokrywa sprzedający – dotyczy tylko przesyłek krajowych.
 4. Wysokość opłat za przesyłki zagraniczne wynosi 74,00 przy dowolnej wielkości zamówienia. Koszt opłat za przesyłkę krajową – zgodny z poniższą tabelą:

Wartość zamówienia Koszt opłaty za przesyłkę
do 50,00 zł 15,00 zł
od 51,00 do 100,00 zł 13,00 zł
od 101,00 do 200,00 zł 10,00 zł
od 201,00 zł 0,00 zł
Tabela opłat za przesyłki krajowe

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROTY ZAKUPIONEGO PRODUKTU)

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia  od umowy zakupu, tj.  zwrot zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, z zastrzeżeniem pkt 20.  
 2. Klient odstępujący od umowy może złożyć  oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu bądź  złożyć jakiekolwiek inne, jednoznaczne  oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. 
 3. Odstąpienie od umowy nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami zewnętrznymi, powstałymi  w trakcie przesyłki. Dlatego   zawsze przed odebraniem przesyłki od  listonosza należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Wówczas należy postępować  zgodnie z pkt. 26.
 4. Odstąpienie od umowy i zwrot produktów żywnościowych, suplementów diety oraz kosmetyków w trybie określonym w pkt. 18 nie przysługuje po otwarciu opakowania produktu.
 5. Zwracany przez kupującego w trybie określonym w pkt. 18 produkt  powinien być dostarczony (odesłany) do Firmy BONIMED w stanie niezmienionym wraz z dowodem zakupu (paragonem/fakturą), w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 6. Koszty zwrotu  zakupionego towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi kupujący.
 7. Zwroty należy wysyłać na adres: Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED, 34-300 Żywiec, ul. Stawowa 23.
 8. Paczki ze zwrotami wysłane do firmy nie mogą mieć charakteru pobraniowego. Zwrot należności za zwrócony produkt wraz kosztami przesyłki poniesionymi przy zakupie, nastąpi w terminie 14  dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez kupującego konto bankowe.

REKLAMACJE  ZAKUPIONEGO  PRODUKTU

 1. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, paczka jest mocno pognieciona, itp.) paczki nie należy przyjmować.  Zostanie  ona  zwrócona do BONIMED w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego przekazania Państwu zamówionych produktów.
 2. W przypadku niezgodności otrzymanego towaru z umową, (np. niezgodności ilościowych lub przedmiotowych lub też  wad jakościowych produktów) należy w pierwszej kolejności  kontaktować się bezpośrednio z Firmą  BONIMED telefonicznie pod numerem telefonu 33 86156 20 lub mailowo bonimed@bb.onet.pl.
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności należy odesłać na adres: Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED 34-300Żywiec, ul. Stawowa 23. 
 4. Firma  BONIMED ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie  7 dni roboczych od dnia zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Firmy  BONIMED.
 5. Jeżeli w ciągu 7 dni Firma BONIMED nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała żądania za uzasadnione. W tym przypadku Klient otrzyma pełnowartościowy  produkt, a koszty  jego dostawy ponosi Firma BONIMED, a w razie konieczności odesłania zakupionego towaru (po uzgodnieniu z Firmą BONIMED) klientowi zostaje zwrócony  koszt przesyłki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z działalnością sklepu internetowego oraz działań marketingowych jest Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED Krzysztof Błecha, z siedzibą w Żywcu 34-300, przy ul. Stawowej 23, tel. 33 861 56 20, bonimed.pl, e-mail: bonimed@bb.onet.pl, zwany dalej BONIMED.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez BONIMED jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, która jest stroną tej umowy (umowa kupna sprzedaży zawierana pomiędzy klientem a BONIMED), jak również przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 ppkt a, b i c rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów BONIMED, w tym także do celów prowadzenia działań marketingowych.  
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, tj.: do zakończenia okresu zrealizowania zawartej umowy kupna/sprzedaży, w przypadku zakupów dokonywanych bez rejestracji lub drogą telefoniczną – nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia złożenia zamówienia lub do czasu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła, w przypadku dokonania zakupów   z rejestracją.
 6. Dane osobowe przetwarzane są przez okres wskazany w pkt. 5, chyba że obowiązek dłuższego okresu ich przechowywania został określony we właściwych przepisach prawnych.
 7. Zgodnie z obowiązującym prawem gromadzone dane osobowe BONIMED może udostępniać podmiotom przetwarzającym je na  zlecenie BONIMED (np. firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, firmom świadczącym usługi serwisowe i wspierające działalność strony bonimed.pl, jak również podmiotom, które zapewniają usługi płatnicze), a także innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych, na podstawie obowiązującego prawa, w tym organom kontrolnym.
 8. Osobom, których dane zostały zebrane przysługuje:

 • prawo dostępu do treści danych,
 • prawo żądania od BONIMED sprostowania,
 • żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

39. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania celów o których mowa w pkt. 33 i 34.\
40. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
41. BONIMED nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Załącznik do regulaminu – oświadczenie o odstąpieniu od umowy – pdf

Przed dokonaniem zwrotu prosimy o kontakt telefoniczny pod numer +48 33 861 56 20.